Dział Szkoleń OIPiP w Gdańsku informuje o przedłużonej rekrutacji na  szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

Planowana data rozpoczęcia szkolenia: 07.06.2024 r.

– zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20.05.2024 r.

(data rozpoczęcia uzależniona jest od ilości zgłoszeń)

Zgłoszenia prosimy składać w systemie SMK.

Czas trwania – od 15 do 20 miesięcy od rozpoczęcia

Szkolenie oferujemy w cenie 5400,00 zł – w tej kwocie zawiera się też ubezpieczenie  OC i NNW

(dla Członków OIPIP w Gdańsku istnieje możliwość uzyskania refundacji. Regulamin: https://oipip.gda.pl/wp-content/uploads/2022/01/Regulamin-komisji-ds-finansowania.pdf )

Wymogi kwalifikacyjne:
– prawo wykonywania zawodu
– minimum 2 lata stażu pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza w przeciągu ostatnich 5 lat (należy dołączyć do wniosku w SMK)

Wymogi dodatkowe do ukończenia kursu:

Przed egzaminem wewnętrznym na zakończenie szkolenia, każda uczestniczka/uczestnik musi udowodnić, że posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
a) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub
b) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub
c) zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment lub
d) dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013.

Cel kształcenia:
Celem kształcenia jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa internistycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz nabyciem umiejętności uprawniających do samodzielnego podejmowania świadczeń przewidzianych dla pielęgniarki po uzyskaniu tytułu specjalisty z pielęgniarstwa internistycznego.

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego
w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 857 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 430 godzin, w tym 54 godziny zajęć
warsztatowych/ćwiczeniowych;
zajęcia praktyczne – 427 godzin.
Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać
modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin
przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie
więcej niż 171 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

Zgodnie z programem kształcenia organizowane są przez nas wykłady oraz zajęcia stażowe (kursant ma wskazane placówki i nie musi samodzielnie szukać miejsca realizacji stażu).

Program kursu
https://ckppip.edu.pl/wp-content/uploads/2022/04/Specjalizacja-w-dz.-piel.-internistycznego-22.pdf

Kontakt do Działu Szkoleń : szkolenia@oipip.gda.pl tel. 583200683