Zgodnie z art. 26a ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014r. poz. 1435 z późn. zm.) pielęgniarka lub położna, które zamierzają zaprzestać wykonywania zawodu przez czas określony, zgłaszają to niezwłocznie właściwej okręgowej radzie pielęgniarek i położnych, z podaniem przewidywanego okresu nie wykonywania zawodu.

 

W związku z powyższym Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku uprzejmie informuje, iż wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej za granicą przez osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wpisaną do rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku nie zwalnia z obowiązku opłacania składek również w Polsce.

 

Brak jest bowiem jakichkolwiek podstaw prawnych do zastosowania wobec takich osób zwolnienia, bądź też zaniechania poboru składki.

 

Warunkiem nie opłacania składek członkowskich jest zatem pisemne zgłoszenie do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku o zaprzestaniu wykonywania zawodu z podaniem przewidywanego okresu nie wykonywania zawodu. Warunek ten dotyczy pielęgniarki i położnej, które wykonują zawód za granicą lub nie wykonują zawodu w Polsce.

Wszystkie osoby wskazane powyżej, które wykonują zawód zagranicą lub zaniechały wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i nie dokonały stosownego powiadomienia, o którym mowa wyżej są nadal zobowiązane do opłacania składki członkowskiej.

 

Osoby składające pisemne oświadczenie o zawieszeniu lub zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu obowiązane są dostarczyć dokument ” PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU” do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku celem skreślenia zainteresowanej osoby z listy członków izby.