GRUPOWE UBEZPIECZENIE  ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  PIELĘGNIAREK, PIELĘGNIARZY i POŁOŻNYCH
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Polisa nr: PM 4001205
Okres ubezpieczenia: 01.07.2018r. do 30.06.2019r.
Suma Gwarancyjna: równowartość 5.000 EURO na jedno i wszystkie zdarzenia

Okręgowa Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku wykupiła dla Państwa wyżej wymienioną polisę, której przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone   na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zawodowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych  przez Pielęgniarkę, Pielęgniarza, Położną lub Położnych w okresie ubezpieczenia i zgłoszone w okresach ustawowych .

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje między innymi szkody :

 • Powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.
 • Powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych (w tym HIV i WZW)  lub  zatruć pokarmowych na osoby trzecie.
 • Podczas udzielania pierwszej pomocy.

Zawarta umowa ubezpieczenia potwierdzona polisą  PM 4001205 nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej  za szkody:

1. Objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  podmiotu wykonującego działalność leczniczą dotyczy Pielęgniarki lub Położnej prowadzącej praktykę zawodową, czyli wykonującej działalność leczniczą w formie:

 • jednoosobowej indywidualnej  praktyki zawodowej;
 • spółki cywilnej, lub spółki jawnej;
 • spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek.

Minimalna suma gwarancyjna 30.000 EURO na jedno zdarzenie 150.000 EURO na wszystkie zdarzenia.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 22.12.2011r. określiło szczegółowy zakres ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną.

2. Powstałe podczas praktyk studenckich i staży oraz  praktyk zawodowych  w ramach specjalistycznych  kursów  i szkoleń  podnoszących  kwalifikacje zawodowe Pielęgniarek i Położnych.

Zawarta umowa ubezpieczenia potwierdzona polisą PM 4001205 nie obejmuje także szkód :

 • Z tytułu naruszenia praw pacjenta  –  zgodnie z treścią Klauzuli nr 9 – za włączenie klauzuli  składka dodatkowa.
 •  W rzeczach ruchomych  osób trzecich użytkowanych przez osoby objęte ubezpieczeniem ( np. uszkodzony  sprzęt medyczny ) – zgodnie z treścią Klauzuli nr 2 – za włączenie klauzuli  składka dodatkowa.
 • Będące następstwem udzielania świadczeń w zakresie medycyny estetycznej.
 • Będące następstwem udzielania świadczeń w zakresie chirurgii plastycznej.
 • Spowodowane wykonywaniem działalności leczniczej lub udzieleniem świadczeń opieki zdrowotnej w stanie nietrzeźwości albo po użyciu alkoholu, środków  odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, o ile miało to wpływ   na zajście wypadku.
 • Wynikłe z wypadku, który miał miejsce w okresie, w którym osoba objęta ubezpieczeniem nie posiadała uprawnień do wykonywania działalności.
 • Ubezpieczenie nie pokrywa także grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym.

Podstawa zawarcia umowy Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą Uchwała Zarządu nr 71/2015 z dnia 25.10.2016r.

UWAGA !!! Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku   oddzielnymi,  generalnymi  polisami zawsze ubezpiecza  grupy Pielęgniarek i Położnych  podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe w ramach kursów i szkoleń organizowanych przez OIPiP w Gdańsku.