Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku
ogłasza nabór na stanowisko:
PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA SZPITALA I AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH
przewidywany wymiar etatu: 1/1 (ETAT CYWILNY)
przewidywany termin zatrudnienia: październik 2021
 
Charakter pracy wiąże się z bezpośrednim kontaktem z osobami pozbawionymi wolności.
Wymagania stawiane kandydatom:
 • wykształcenie co najmniej średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka/pielęgniarz.

  Mile widziane:

 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 • gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • odporność na stres i pracę pod presją czasu.
   

  W Służbie Więziennej pracownikiem może być osoba, która:

 • ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach    o ochronie informacji niejawnych,
 • posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku.

  Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie niżej wymienionych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do pracy i CV,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające ewentualny staż pracy/doświadczenie zawodowe,
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych oraz klauzula informacyjna stanowiące załącznik nr 1.

  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

  Dokumenty należy złożyć osobiście w kadrach Aresztu Śledczego w Gdańsku lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego) do dnia 17.09.2021 r. do godz: 14:00:

  Adres:   Areszt Śledczy w Gdańsku

  ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk

  Szczegółowe informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego uzyskać można
  pod  nr tel. 058 323 13 13 lub 058 323 13 11

  Pozytywne zakończenie każdego z etapów rekrutacji jak i całego postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje zatrudnienia w Areszcie Śledczym w Gdańsku.