Centrum Medyczne Medi-Medic w Kolbudach

Poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko

 

 PIELĘGNIARKI / PIELĘGNIARZA

Miejsce pracy – Kolbudy i Gdańsk

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Stabilne zatrudnienie
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Przyjazną atmosferę w pracy

 

 

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • Asystowanie do zabiegów operacyjnych
 • Przygotowanie materiału do zabiegów i operacji
 • Podawanie leków drogą dożylną/domięśniową
 • Wykonywanie iniekcji i szczepień
 • Nadzór nad sprzętem medycznym
 • Przestrzeganie przepisów BHP i higieny pracy

 

Wymagania:

 

 • Ukończone studia licencjackie/magisterskie na kierunku pielęgniarstwo
 • Specjalizacja lub ukończony kurs z pielęgniarstwa anestezjologicznego
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/ratownika medycznego
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysokie standardy obsługi pacjenta
 • Chęć do rozwoju
 • Dokładność i sumienność

 

 

 

Zgłoszenia proszę kierować drogą elektroniczną: s.kwiecinska@medimedic.pl z dopiskiem w temacie e-maila: Pielęgniarka/Pielęgniarz

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Medi-Medic Centrum Medyczne w Kolbudach (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Informujemy, że Administratorem danych jest Medi-Medic Centrum Medyczne z siedzibą w Kolbudach ul. Przedszkolna 46. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA DLA PRACOWNIKA

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medi-Medic Centrum Medyczne w Kolbudach, ul. Przedszkolna 46.

 • Inspektorem ochrony danych w Medi-Medic Centrum Medyczne w Kolbudach jest Piotr Kwieciński.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zatrudnienia, szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w Medi-Medic Centrum Medyczne w Kolbudach oraz realizacji umów cywilnoprawnych zawartych z Centrum na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz innych przepisów prawa.
 • Dane mogą zostać udostępnione podwykonawcom Medi-Medic Centrum Medyczne w Kolbudach realizującym określonym w pkt 3 cele tj. m. in. dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym dokumentację.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 • Dokumentacja związana z zatrudnieniem będzie przechowywana przez okres 50 lat;
 • Co do zasady posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczeni przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.