Dział Szkoleń OIPiP w Gdańsku zaprasza pielęgniarki i pielęgniarzy na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO

Planowana data rozpoczęcia kursu: 01.12.2023 r. – ze względów organizacyjnych zgłoszenia przyjmujemy do dnia 19.11.2023 r.

Czas trwania – od 15 do 20 miesięcy od rozpoczęcia

Zgłoszenia prosimy składać w systemie SMK.

Kurs oferujemy w cenie 4470 zł – w tej kwocie zawiera się też ubezpieczenie  OC i NNW

(Ponadto dla Członków OIPIP w Gdańsku istnieje możliwość uzyskania refundacji. Regulamin: https://oipip.gda.pl/wp-content/uploads/2022/01/Regulamin-komisji-ds-finansowania.pdf )

Wymogi kwalifikacyjne:
– prawo wykonywania zawodu
minimum 2 lata stażu pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza w przeciągu ostatnich 5 lat (należy dołączyć do wniosku w SMK)

Wymogi dodatkowe do ukończenia kursu:

Przed egzaminem wewnętrznym na zakończenie szkolenia, każda uczestniczka/uczestnik musi udowodnić, że posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
a) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub
b) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub
c) zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment lub
d) dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013.

Cel kształcenia:
Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym, w tym:
– rozpoznawania problemów zdrowotnych, planowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem z uwzględnieniem jego potrzeb biologicznych i psychologicznych;
– edukacji zdrowotnej dziecka i rodziny;
– współdziałania z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

Czas trwania kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 810 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 460 godzin,
zajęcia praktyczne – 350 godzin.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 162 godziny, może być wykorzystane na samokształcenie.

Zgodnie z programem kształcenia organizowane są przez nas wykłady oraz zajęcia stażowe (kursant ma wskazane placówki i nie musi samodzielnie szukać miejsca realizacji stażu).

 Program kursu

https://ckppip.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/Specjalizacja-piel.-pediatryczne.pdf

Kontakt do Działu Szkoleń : szkolenia@oipip.gda.pl tel. 583200683