Dział Szkoleń OIPiP w Gdańsku informuje o przedłużonej rekrutacji na  szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO

Planowana data rozpoczęcia szkolenia: 07.06.2024 r. – zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20.05.2024 r.

(data rozpoczęcia uzależniona jest od ilości zgłoszeń)

Zgłoszenia prosimy składać w systemie SMK.

Czas trwania – od 15 do 20 miesięcy od rozpoczęcia

Szkolenie oferujemy w cenie 4470,00 zł – w tej kwocie zawiera się też ubezpieczenie  OC i NNW

(dla Członków OIPIP w Gdańsku istnieje możliwość uzyskania refundacji. Regulamin: https://oipip.gda.pl/wp-content/uploads/2022/01/Regulamin-komisji-ds-finansowania.pdf )

Wymogi kwalifikacyjne:
– prawo wykonywania zawodu
– minimum 2 lata stażu pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza w przeciągu ostatnich 5 lat (należy dołączyć do wniosku w SMK)

Wymogi dodatkowe do ukończenia kursu:

Przed egzaminem wewnętrznym na zakończenie szkolenia, każda uczestniczka/uczestnik musi udowodnić, że posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
a) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub
b) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub
c) zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment lub
d) dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013.

Cel kształcenia:
Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie
opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym, w tym:
• rozpoznawania problemów zdrowotnych, planowania oraz sprawowania opieki nad
dzieckiem z uwzględnieniem jego potrzeb biologicznych i psychologicznych;
• edukacji zdrowotnej dziecka i rodziny;
• współdziałania z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego
w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 810 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 460 godzin,
zajęcia praktyczne – 350 godzin.
Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać
modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin
przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie
więcej niż 162 godziny, może być wykorzystane na samokształcenie.

Zgodnie z programem kształcenia organizowane są przez nas wykłady oraz zajęcia stażowe (kursant ma wskazane placówki i nie musi samodzielnie szukać miejsca realizacji stażu).

Program kursu
https://ckppip.edu.pl/wp-content/uploads/2023/12/Specjalizacja-w-dz.-piel.-pediatrycznego-2.pdf

Kontakt do Działu Szkoleń : szkolenia@oipip.gda.pl tel. 583200683