Wykreślenie z okręgowego rejestru

 

Pielęgniarka/położna, która zamierza rozpocząć wykonywanie zawodu na obszarze innej okręgowej izby, zobligowana jest do złożenia wystandaryzowanego wniosku o wykreślenie z  rejestru dotychczasowej okręgowej izby wraz z informacją o dokonanym wyborze okręgowej izby, której chcą zostać członkami ( art. 5  ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. z  2018 r.  poz. 916)

W celu uzyskania wykreślenia z Okręgowego Rejestru należy złożyć w OIPIP wniosek (kliknij tutaj) z załączonymi dokumentami:

 

1.     zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu;

2.     arkusz aktualizacyjny (dostępny w zakładce aktualizacja danych).

Po otrzymaniu uchwały o wykreśleniu z rejestru z dotychczasowej okręgowej izby pielęgniarka/położna składa wniosek o wpis do rejestru wybranej przez siebie okręgowej izby.

Uchwały dotyczące wykreślenia z okręgowego rejestru podejmuje Prezydium Okręgowej Rady na comiesięcznym posiedzeniu.

Planowane terminy Prezydiów w 2019 roku dostępne są na stronie (kliknij tutaj).