Wpis do okręgowego rejestru

Zgodnie z art. 2 ust. 3 oraz art. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i  położnych (Dz. U. z 2018 roku poz. 916) pielęgniarka/położna, która chce pracować na terenie danej Izby, musi się do niej uprzednio wpisać. Wpis do rejestru dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej posiadającej prawo wykonywania zawodu. Osoby wpisane do rejestru z mocy prawa stają się członkami danej okręgowej izby pielęgniarek i położnych. Przynależność do samorządu jest obowiązkowa.

W celu uzyskania wpisu do okręgowej rejestru  należy złożyć odpowiedni wniosek (kliknij tutaj) oraz załączyć następujące dokumenty:

·         zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu;

·         uchwała wykreślająca z poprzedniego okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych;

·         arkusz aktualizacyjny (do pobrania w zakładce aktualizacja danych)

Uchwały w sprawie wpisu do okręgowego rejestru podejmuje Prezydium Okręgowe Rady na comiesięcznym posiedzeniu. Planowane terminy Prezydiów w 2019 roku (kliknij tutaj)

 

Członkowie okręgowej izby maja prawo ( art. 11 ust 1 ww. ustawy):

1.      wybierać i być wybierani do organów izb, z zastrzeżeniem art. 12 oraz art. 13 ust. 2-4;

2.      korzystać z pomocy izb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu;

3.      korzystać z ochrony i pomocy prawnej izb;

4.      korzystać z innych świadczeń izb i działalności samopomocowej.

Członkowie okręgowej izby obowiązani są (art. 11 ust. 2 ww. ustawy):

1.      postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i  położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.);

2.      sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe;

3.      przestrzegać uchwał organów izb;

4.      regularnie opłacać składkę członkowską;

5.      bezzwłocznie zawiadomić okręgową radę o:

·         przeniesieniu się na obszar działania innej okręgowej izby,

·         zmianie adresu zamieszkania,

·         zmianie zakładu pracy lub innego miejsca wykonywania zawodu,

·         zagubieniu lub zniszczeniu prawa wykonywania zawodu – patrz – informacje na temat duplikatu prawa wykonywania zawodu,

·         zaprzestaniu wykonywania zawodu