Zawód pielęgniarki/położnej może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu


Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu:

Zgodnie z art. 37 ust. 1 oraz art.41 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i  położnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 576 ze zm.). Prawo wykonywania zawodu stwierdza na wniosek osoby zainteresowanej okręgowa rada pielęgniarek i położnych, właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu.

Zgodnie z art. 28 ww. ustawy prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej uzyskuje osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskany w innym państwie dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 3. posiada pełną zdolność o czynności prawnych,
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu
 5. wykazuje nienaganna postawę etyczną

W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki należy złożyć wniosek
o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu i wpisanie do rejestru w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i  Położnych na terenie której pielęgniarka zamierza wykonywać zawód. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1.       arkusz zgłoszeniowy

2.       dyplom ukończenia studiów (odpis), ksero suplementu (oryginał do wglądu)

3.       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej wydane przez lekarza medycyny pracy (zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania)

4.       2 zdjęcia 40mm x 50mm

Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych (kliknij tu)

Prawo wykonywania zawodu wygasa w przypadku (art. 42 ww. ustawy ):

 

 1. śmierci;
 2. zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu;
 3. utraty prawa wykonywania zawodu w wyniku prawomocnego orzeczenia przez sąd pielęgniarek i położnych lub orzeczonego przez sąd środka karnego polegającego na zakazie wykonywania zawodu;
 4. utraty obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo cofnięcia zezwolenia na osiedlenie się;
 5. cofnięcia statusu rezydenta długoterminowego WE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;
 6. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
 7. upływu czasu, na jaki zostało przyznane.


Jeżeli pielęgniarka lub położna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca miejsce zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zostanie pozbawiona w całości albo w części prawa wykonywania zawodu, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu oraz inne dokumenty świadczące o  posiadaniu tego prawa tracą swoją ważność z dniem pozbawienia jej w całości albo w części prawa wykonywania zawodu.

Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/połoznej osobie będącej członkiem UE


Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki przysługuje obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli ( art. 29 ww. ustawy):

 1. posiada jeden z tytułów wymienionych w załączniku nr 1 do ww. ustawy;
 2. posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, wydany przez odpowiednie władze lub organizację państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 3. przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że dyplom, świadectwo lub inny dokument, o których mowa w pkt 2, jest zgodny z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa Unii Europejskiej;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. jego stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki;
 6. przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu;
 7. złoży oświadczenie, że włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki;
 8. wykazuje nienaganną postawę etyczną.
 9. Zaświadczenia, o których mowa w pkt 5 i 6, mogą być przedkładane w okresie 3 miesięcy od dnia ich wystawienia

 

Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej osobie, będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii europejskiej oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych (kliknij tu)

Załączniki do wniosku:

Załączniki

1)         kopia dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego – oryginał do wglądu (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika OIPiP);

2)         zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać zawód, wydane przez uprawnionego lekarza państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dla zaświadczeń wystawionych w innym języku niż polski koniecznym jest dołączenie tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego) – wydane w ciągu ostatnich 3 miesięcy;

3)         zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że dyplom, świadectwo lub inny dokument, jest zgodny z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa Unii Europejskiej wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego;

4)         zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że wnioskodawca nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego – wydane w ciągu ostatnich 3 miesięcy;

5)         dwa zdjęcia o wymiarach 40 mmx 50 mm.

6)         dokument tożsamości do wglądu.

 

Oświadczenie pielęgniarki/położnej obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zamiarze tymczasowego lub okazjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (kliknij tutaj)

 

Przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej osobom spoza Unii Europejskiej


Cudzoziemcowi może być przyznane prawo wykonywania zawodu na stałe albo na czas określony, jeżeli:

 1. posiada zezwolenie na pobyt stały;
 2. posiada urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60);
 3. przedstawi zaświadczenie o wykonywaniu zawodu pielęgniarki lub położnej na podstawie przepisów obowiązujących w państwie, w którym dotychczas wykonywał zawód;
 4. przedstawi zaświadczenie odpowiedniego organu państwa, którego jest obywatelem, że nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych bądź uzyskane w innym państwie świadectwo uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia takiej szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami, pod warunkiem że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 7. jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub wykonywanie zawodu położnej;
 8. odbył 6-miesięczny staż adaptacyjny we wskazanym podmiocie leczniczym;
 9. wykazuje nienaganną postawę etyczną.


Cudzoziemcowi przyznaje się ograniczone prawo wykonywania zawodu na czas odbycia stażu adaptacyjnego lub kształcenia podyplomowego, jeżeli spełnia warunki określone w art. 35 ust. 1 pkt 2 i 5–7 ustawy o  zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) 

 

                              
Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej, albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej, osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego unii europejskiej oraz wpis do okręgowego pielęgniarek/położnych (kliknij tutaj)

Załączniki do wniosku:

Załączniki:

1)         kopia dyplomu / świadectwa ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej lub odpowiednio polskiej szkoły położnych bądź dokument potwierdzający nostryfikację, uznanie dyplomu / świadectwa w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny z dyplomem / świadectwem ukończenia polskiej szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami, pod warunkiem że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego – oryginał do wglądu. (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika OIPiP);

2)         zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać zawód, wydane przez lekarza medycyny pracy;

3)         dwa zdjęcia o wymiarach ………….. mm;

4)         urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim;

5)         dokument tożsamości do wglądu.

 

W przypadku wniosku o przyznanie pełnego prawa wykonywania zawodu, dodatkowo należy złożyć:

1)         zaświadczenie o wykonywaniu zawodu pielęgniarki / położnej na podstawie przepisów w Państwie, w którym dotychczas wnioskodawca wykonywał zawód;

2)         zaświadczenie odpowiedniego organu Państwa, którego wnioskodawca jest obywatelem, że nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu;

3)         zezwolenie na pobyt stały albo inny dokument stwierdzający uprawnienie do przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**;

4)         kopia zaświadczenia o ukończeniu stażu adaptacyjnego – oryginał do wglądu (nie dotyczy wnioskodawcy, który ukończył szkołę pielęgniarską lub szkołę położnych w Rzeczypospolitej Polskiej) (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika OIPiP).

Koordynator ds. Rejestru i Prawa  Wykonywania Zawodu Pielęgniarki, Położnej Magdalena Bebel

CZYNNE:
poniedziałek 8:00-16:00

Praca zdalna
wtorek, środa, czwartek 8:00-15:30
piątek 8:00-14:00
telefon kontaktowy: (58) 320-06-84, 791 213 655