Kwalifikacje zawodowe

 

Pielęgniarki/położne, które chcą podjąć pracę w państwie Unii Europejskiej powinny uzyskać zaświadczenie z  Okręgowej Izby dotyczące posiadanego wykształcenia, braku prowadzonych postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej oraz o stażu pracy w zawodzie.

 

Wzór wniosku został określony uchwałą  Nr 319/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr 199/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, a także wzoru zaświadczenia
o przebiegu pracy zawodowej
.

 

W celu uzyskania ww. zaświadczeń należy złożyć wniosek wraz wymienionymi w nim
załącznikami.

 

Wzór wniosku (kliknij)


Zaświadczenia o kwalifikacjach jest ważne 3 miesiące od daty wydania.

 

W przypadku wykonywania zawodu wyłącznie poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pielęgniarka/położna składają wniosek o wykreślenie z rejestru wraz
z informacja o miejscu wykonywania zawodu (art. 5 ust.7 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.
o samorządzie pielęgniarek i położnych  Dz. U. z 2018 r. poz. 916)

___________________________________________________________________

 

Pielęgniarki/położne, które posiadają dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej prowadzącej kształcenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 pkt 1 lub szkoły położnych prowadzącej kształcenie, o którym mowa w art. 53 ust 3 pkt 1 i 2, w języku innym niż język polski, chcąc uzyskać zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej, oraz że posiadany dyplom potwierdza posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z prawa Unii Europejskiej powinny złożyć do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych na terenie której odbyło się kształcenie odpowiedni wniosek wraz z wymienionymi w nim załącznikami.

 

Wzór wniosku i zaświadczeń został określony uchwałą nr 1877/VIIP/2021 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z prawa Unii Europejskiej oraz wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia wraz z załącznikami Uchwała nr 1877/VIIP/2021 (kliknij)

 

Wzór wniosku (kliknij)

Wzór zaświadczenia licencjat pielęgniarstwa (kliknij)

Wzór zaświadczenia licencjat położnictwa (kliknij)

 

Zgodnie z art. 11 pkt. 4 Ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych za wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), obowiązującego w roku wydania zaświadczenia.


Opłatę wnosi się na rachunek bankowy rady, która wydała to zaświadczenie.

 

Zaświadczenia o kwalifikacjach wydawane są wyłącznie w j. polskim – przekładu zaświadczenia na właściwy język należy dokonać we własnym zakresie.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej: e-mail: imi@oipip.gda.pl, tel. 58 320 06 84.