Dział Szkoleń OIPiP w Gdańsku zaprasza pielęgniarki i pielęgniarzy na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

Planowana data rozpoczęcia kursu: 05.05.2023 r.

Czas trwania – do 6 miesięcy od rozpoczęcia

Zgłoszenia prosimy składać w systemie SMK.

Kurs oferujemy w cenie 2190 zł (płatne w 2 ratach)

(dla Członków OIPIP w Gdańsku istnieje możliwość uzyskania refundacji. Regulamin: https://oipip.gda.pl/wp-content/uploads/2022/01/Regulamin-komisji-ds-finansowania.pdf

Wymogi kwalifikacyjne:
– prawo wykonywania zawodu
– 6-miesieczny staż pracy w zawodzie (uzyskany najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu, zaświadczenie należy dołączyć do wniosku w SMK)

Wymogi dodatkowe do ukończenia kursu:

Najpóźniej przed egzaminem przeprowadzanym po kursie kwalifikacyjnym, uczestnik musi przedstawić Organizatorowi  zaświadczenie o ukończeniu:

a) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
b) kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Warunki o których mowa w ppkt a) i b) nie dotyczą pielęgniarek, które:
– są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) lub
– posiadają dyplom ratownika medycznego lub
– zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS).

Cel kursu:
Pielęgniarka po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego jest przygotowana do objęcia kompleksową opieką pacjenta w każdym wieku dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Czas trwania kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 445 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 200 godzin,
zajęcia praktyczne – 245 godzin.
Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 89 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie

 Program kursu

https://ckppip.edu.pl/wp-content/uploads/2022/11/Kurs-kwalifikacyjny-w-dz.-piel.-anestezjologicznego-i-intensywnej-opieki.pdf

Kontakt do Działu Szkoleń : szkolenia@oipip.gda.pl tel. 583200683