Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kartuzach

poszukuje kandydata/ki na stanowisko:
Pielęgniarka Oddziału Chirurgii

Główne obowiązki:

 • Opieka nad pacjentami Oddziału Chirurgii
 • Planowanie i realizowanie procesu pielęgnowania

Wymagania konieczne:

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu

Oferujemy:

 • stabilne i pewne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na pełen etat lub umowę cywilno -prawną
 • pracę w zgranym zespole
 • wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwiska, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO[1],
 • w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach przez okres najbliższych 9 miesięcy,

 

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 2) do 3) mogą być zawarte w CV w następujący sposób:

⎕ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach przez okres najbliższych 9 miesięcy.

⎕ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

* – należy zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole wyboru

……………………………………………….
   Podpis kandydata do pracy

Sposób składania dokumentów:

 1. dokumenty należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@pczkartuzy.pl z informacją w temacie „Pielęgniarka Oddziału Chorób Wewnętrznych”
 2. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 3. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

Kontakt w sprawie uzyskania bliższych informacji:

Naczelna Pielęgniarka Barbara Zwolakiewicz tel. 515 138 551 lub 58 685 49 06

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:

  • PCZ Sp. z o.o.,  ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy
  • e-mail: sekretariat@pczkartuzy.pl

 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[2] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[3], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[6], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

  • Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie: PCZ Sp. z o.o.  ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1)

[2] Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);

[3] Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[5] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[6] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.