Informacja nt. braku konieczności przeszkolenia po 5-letniej przerwie.

 

 

 

Szanowni Państwo

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku uprzejmie informuje, iż od 1 stycznia 2021r. następuje zmiana w procesie przeszkolenia pielęgniarki i położnej  w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu .

 

(ZMIANA OBOWĄZUJE W OKRESIE TRWANIA OKRESU EPIDEMICZNEGO)

 

Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej wprowadza zmiany:

 

 

 

1. W art. 26 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

 

W OKRESIE TRWANIA STANU EPIDEMIOLOGICZNEGO LUB STANU EPIDEMII PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA O KTÓREJ MOWA W UST.1  JEST ZWOLNIONA Z ODBYCIA PRZESZKOLENIA – pod warunkiem, że pierwsze trzy miesiące wykonywania zawodu udziela świadczeń zdrowotnych pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej.

 

2. Uchyla się art. 26 b (dotyczący skróconego czasu przeszkolenia).

 

 

 

Wnioski: Z uwagi na powyższe od 1 stycznia 2021 r.  wszelkie sprawy związane z przyjęciem pielęgniarki lub położnej przejmuje potencjalny pracodawca, do którego osoba zainteresowana zwróci się z prośbą o takie przyjęcie jej do pracy. Obywać się to będzie bez skierowania z OIPiP.

 

UWAGA!

 

Od 1 stycznia 2021r. Okręgowa Izba oraz Rada Pielęgniarek i Położnych nie wydają w tym zakresie żadnej dokumentacji, która tak jak do tej pory kierowała zainteresowane osoby do wybranych podmiotów celem odbycia przeszkolenia lub była dokumentem potwierdzającym odbyte przeszkolenie i zdany egzamin końcowy.

Przerwa w wykonywaniu zawodu pielęgniarki, położnej przez okres dłuższy niż 5 lat.

Ramowy program przeszkolenia

Wniosek

Oświadczenie o ochronie danych osobowych -załącznik do wniosku