GRATULACJE dla WOMP

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku jako jedna z pierwszych organizacji w Polsce, która wdrożyła system zarządzania ciągłością działania

 

Zapewnienie ciągłości działania jest przedmiotem zarządzania strategicznego, wyrażając cel nadrzędny sprawności organizacji i obejmując prymat w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym. Stąd też Dyrekcja Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa w każdym aspekcie, podjęła decyzję o wdrożeniu systemu zarządzania ciągłością działania zgodnego z normą ISO 22301.

W dniu 26.08.2019 r. w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających wdrożenie:

-     systemu zarządzania środowiskowego – ISO 14001,

-     systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001,

-     systemu zarządzania ciągłością działania ISO 22301.

Wśród zaproszonych gości w uroczystości uczestniczyli: Agnieszka Kapała Sokalska -Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Tadeusz Jędrzejczyk – Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, Anna Drewnowska – Dyrektor Departamentu Organizacji, Jerzy Karpiński – Dyrektor Wydziału Zdrowia – Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego, Anna Czarnecka – Przewodnicząca OIPIP, Krzysztof Brokowski – Kierownik Biura Rozwoju Certyfikacji PRS, przedstawiciele Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku oraz personel organizacji zajmujących się medycyną pracy.

Wdrożenie powyższych systemów zarządzania jest kontynuacją procesu ciągłego doskonalenia, gdyż decyzją Dyrektora WOMP Małgorzaty Bartoszewskiej – Dogan w roku 2018 w WOMP wdrożono:

-        system zarządzania jakością – ISO 9001,

-        system zarządzania bezpieczeństwem informacji – ISO/IEC 27001.

Wdrożenie systemu zarządzania w placówkach medycznych wymaga zaangażowania personelu, często zmian organizacyjnych oraz przyzwyczajeń. Wymusza również zidentyfikowania oczekiwań stron zainteresowanych, zagrożeń i szans oraz celów i zadań standaryzujących i doskonalących system.

Za podstawę budowania systemów zarządzania, szczególnie zarządzania jakością zostały powszechnie uznane normy ISO serii 9000. Regulują one zasady organizacyjne, które mają zapewnić odpowiednią jakość świadczonych usług. Jest to rodzina norm w zakresie dobrej praktyki zarządzania[1]. Stanowią jeden z elementów strategicznego podejścia do idei ciągłego doskonalenia. System zarządzania jakością według normy ISO 9001 jest najbardziej znany i najczęściej wdrażany spośród innych systemów zarządzania. Jego uniwersalny charakter powoduje, że ma on zastosowanie w wielu organizacjach, niezależnie od ich wielkości, specyfiki oraz formy własności. Mając powyższe na uwadze, można podkreślić, iż wdrożenie normy ISO 9001 może zainicjować prace na rzecz holistycznego systemu zarządzania biznesem, integrującego troskę o jakość i bezpieczeństwo[2].

Z kolei wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 jest podejściem służącym rozpoznaniu i kontroli wpływu, jaki organizacja wywiera na środowisko naturalne. Norma została opracowana w sposób, który umożliwia zastosowanie jej do różnych warunków społecznych, kulturowych i geograficznych. Organizacja, decydując się na wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego, zobowiązuje się do minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko między innymi poprzez stworzenie polityki środowiskowej, dostosowanie struktury organizacyjnej oraz opracowanie udokumentowanych procedur odnoszących się do działań środowiskowych. Poprzez takie działania system zarządzania środowiskowego umożliwia sprawną koordynację działalności ekonomicznej organizacji z ekologiczną, w taki sposób aby ochrona środowiska naturalnego stała się nieodłącznym elementem strategii biznesowej firmy[3].

Należy także wskazać na znaczenie innej normy – ISO 45001, często wdrażanej przez placówki medyczne. Norma ta wskazuje, co należy zrobić, aby możliwe było skuteczne przewidywanie okoliczności narażających pracowników na utratę zdrowia lub życia i zapobieganie im. W dłuższej perspektywie czasowej system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy kształtuje także wysoki poziom kultury bezpieczeństwa w organizacji.

Natomiast wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania zgodnego z normą ISO 22301 to zdolność organizacji do takiego reagowania na zakłócenia warunków normalnej działalności, aby tam, gdzie to możliwe, szybko przywrócić te normalne warunki, a tam, gdzie to niemożliwe, przejść do zaplanowanego sposobu zastępczego wykonywania zadań. Ciągłość działania postrzega się więc zarówno w kontekście zadań organizacji oraz procesów służących realizacji tych zadań, jak i w kontekście czynników mogących zakłócić te procesy oraz podatności organizacji , stanowiących o jej wrażliwości na zakłócenia[4].

Opisane systemy zarządzania, ze względu na fakt, iż funkcjonują równolegle, często podlegają w organizacjach procesowi integracji. Nie inaczej jest w placówkach medycznych. W naukach o zarządzaniu, integracja staje się obok takich kategorii jak jakość czy doskonalenie, kluczowym pojęciem analizowanym przy wykorzystaniu wielu metod badawczych i odnoszonym praktycznie do wszystkich najważniejszych podsystemów organizacji w sferze zarządzania w tym do[5]:

-        struktur organizacyjnych (integracja organizacyjna),

-        systemów zarządzania i występujących w nich procesów (integracja systemowa i procesowa),

-        podstawowych funkcji zarządzania (integracja funkcjonalna),

-        podstaw prawnych i normatywnych działania organizacji (integracja prawna i normatywna, zwłaszcza standardów wynikających z norm),

-        integracji pewnych wiodących aspektów działania organizacji w ramach wybranej orientacji (np. integracja w ramach orientacji jakościowej lub marketingowej).

Zintegrowany system zarządzania to zatem układ powiązanych ze sobą elementów, udokumentowany, jednoznacznie określony, umożliwiający skuteczne, równoczesne zarządzanie wieloma aspektami funkcjonowania organizacji. Zasadniczym celem integrowania systemów zarządzania jest optymalizacja, usprawnienie i zapewnienie współdziałania procesów zachodzących w organizacji[6].

                Systemy zarządzania jakością i inne rozwiązania pokrewne dotyczące systemów zarządzania, tak ogólne, jak i specyficzne, stały się obecnie głównym wyznacznikiem poziomu konkurencyjności jednostek medycznych oraz głównym narzędziem służącym standaryzacji działań, poprawie jakości usług medycznych i minimalizacji błędów wpływających na bezpieczeństwo pacjentów i personelu[7]. Wdrażanie podejść projakościowych i innych systemowych w placówkach medycznych, w tym systemów o charakterze zintegrowanym, wynika z powszechności ich stosowania a także istniejącej możliwości integracji między sobą.[1] Łańcucki J.(red.) Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.

[2] Haffer R., Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw. W poszukiwaniu doskonałości w biznesie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.

[3] Darnall N., Jolley G.J., Handfield R., Environmental Management Systems and Green Supply Chain Management: Complements for Sustainability?, „Business Strategy and the Environment”, No 18, 2008.

[4] Staniec I., Zawiła-Niedźwiecki, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wydawnictwo C.H. Back, Warszawa 2008, str. 261.

[5] Borys T., Integracja zarządzania w aspekcie strategii jakości, „Problemy Jakości” 2013 ,7-8.

[6] Łańcucki J. (red.), Znormalizowane systemy zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

[7] Trela A., Zarządzanie jakością w placówce medycznej. Certyfikacja systemów zarządzania, akredytacja ministra zdrowia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2014.

Partnerzy
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Medycyna szkolna
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn