Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Sprawdź organizatora pod linkiem: Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

 

Podstawa prawna prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych:

U S T AWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2018 poz. 123) – Rozdział 6 (Ustawa)

Zgodnie z art. 76 ust 1 Ustawy podmiot zamierzający wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego( z wyłączeniem uczelni, szkół prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze) składa wniosek o wpis do rejestru.

Zgodnie z art. 77 Ustawy Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku prowadzi rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.;

Organizator kształcenia o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 Ustawy jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr zmiany danych, o których mowa w art. 76 ust 1 Ustawy, w terminie 14 dnia od dnia powstania tych zmian.

Opłata za wpis/zmianę wpisu

Wpis do rejestru podlega opłacie (Art. 76 ust. 4 Ustawy);

Zgodnie z art. 76 ust. 5 Ustawy "Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.") opłata za wpis do Rejestru Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe Pielęgniarek i Położnych  w 2021r. roku wynosi: 325,00 zł.

!!! UWAGA !!!
W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2017r. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych można uzyskać wyłącznie za pośrednictwem systemu SMK.

Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek I Położnych dotyczący składania wniosków o wpis zmiany danych wpisów dokonanych pierwotnie przed 1 maja 2017r

SMK INFORMACJA DLA ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

WYZNACZENIE PRZEDSTAWICIELI ORPIP DO KOMISJI EGZAMINACYJNYCH

Komunikat ORPIP w Gdańsku dotyczący wyznaczania jej przedstawicieli do składów komisji egzaminacyjnych

 

       

Partnerzy
Polecamy bardzo ciekawy Fanpage ds. Recept
Informacja o IBUK LIBRA
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Wywiad z młodym Pielęgniarzem
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn